En ik maar zoeken naar de juiste plek waar #setTimeout() op z’n plaats is om de executie in #IE te versnellen… gevonden! #backbone.js #js

A murb'ed feed, posted about 8 years ago filed in ie, js & backbone.

Go to the original link.